• 774 118 772
     
  • info@bejbycentrum.cz

Košík

| 0,-

Obchodní podmínky


VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") vydává obchodní společnost Merkuria CB s.r.o., IČ: 26083744, se sídlem České Budějovice, Vltavské nábřeží 527/6, PSČ 370 05, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12978 (dále jen "prodávající") pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.bejbycentrum.cz.

Kontaktní údaje:

Název: Merkuria CB s.r.o.
Poštovní adresa pro doručování: České Budějovice, Vltavské nábřeží 6, PSČ 370 05
Telefonní číslo: +420 775 718 771
Adresa pro doručování elektronické pošty: info@bejbycentrum.cz

I. Všeobecná ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen "kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen "kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího umístěného na internetové adrese www.bejbycentrum.cz.

2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

II. Předmět smlouvy

Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží na základě elektronické objednávky. Předmětem kupní smlouvy může být pouze zboží prezentované prodávajícím v online obchodu na internetové adrese www.bejbycentrum.cz. Jedná se zejména o dětské hračky, kočárky (sportovní, kombinované, sourozenecké atd.), autosedačky různých velikostí, postýlky, ložní textil, dekorace, hygiena a dalšího dětského zboží pro péči o dítě. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, zejména název a hlavní charakteristiku zboží a cenu zboží, která je uvedena včetně daně z přidané hodnoty. Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby v ceně (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro konkrétní typ zboží obvyklá) a či jiné chyby technického rázu, v psaní nebo v počtech u popisu zboží. Umístěním nabízeného zboží ve webovém rozhraní obchodu vyjadřuje prodávající svou vůli uzavřít s kupujícím kupní smlouvu.

III. Objednání zboží, uzavření kupní smlouvy

1. Pro objednání zboží vyplní kupující veškeré v objednávkovém formuláři předepsané údaje a náležitosti. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

- kupujícím,

- objednávaném zboží (objednávané zboží "vloží" kupující do elektronického nákupního košíku),

- zvolený způsob úhrady kupní ceny zboží a údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží

- informace o nákladech spojených s dodáním zboží.

2. Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "Dokončit objednávku". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za pravdivé a úplné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení objednávky kupujícího prodávajícím.

3. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

4. Vyřízení objednávek a cena dopravy do zahraničí, stejně tak i odeslání reklamace pouze po dohodě odborného pracovníka. Kontakt: bejbycentrum@bejbycentrum.cz,  774 118 772
Na zahraniční objednávky se vztahují specifické dodací a cenové kalkulace.

IV. Cena a platební podmínky

1. Cena zboží vč. DPH je uvedena v nabídce zboží na webovém rozhraní prodávajícího je platná a závazná v okamžiku odeslání elektronické objednávky. K ceně zboží jsou připočítány náklady za dodání zboží při nákupu zboží do 1.999,- Kč, a to ve výši uvedené v čl. VI. těchto obchodních podmínek, a poplatky spojené se zvoleným způsobem platby (např. doběrečné) uvedené v tomto článku v odst.2.

2. Cenu zboží a náklady spojené s dopravou zboží může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. IV. odst. 5. obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

5. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

6. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny kupujícím. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad - fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

V. Registrace kupujícího

1. Kupující je oprávněn se na webové stránce prodávajícího zaregistrovat a může tak přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen "uživatelský účet"). V případě, že se kupující zaregistruje, vznikne mu při každém nákupu nárok na slevu ve výši 2 % z kupní ceny uskutečněného nákupu. Tuto slevu může zaregistrovaný kupující uplatnit u příštího nákupu zboží. Pokud kupující takto získanou slevu neuplatní u příštího nákupu, může ji uplatnit spolu s další takto získanou slevou u některého z dalších nákupů.

2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

4. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 VI. Dodací lhůta

1. Prodávající se zavazuje dodat zboží kupujícímu do 6-ti týdnů od doručení objednávky kupujícímu. Má-li prodávající zboží skladem, expeduje obvykle následující pracovní den od vytvoření objednávky či přijetí platby, není-li sjednáno jinak.

2. V případě, že prodávající nemá objednané zboží skladem, nebo je nebude možné dodat ve lhůtě uvedené v odst. 1 tohoto článku obchodních podmínek, oznámí prodávající kupujícímu prostřednictvím elektronické pošty ve lhůtě 7mi pracovních dnů od doručení objednávky, předpokládaný termín dodání zboží (např. u výrobků Mutsy, Quinny, Maxi-Cosi se dodací lhůta pohybuje cca od 8 do 12 týdnů) nebo nabídne kupujícímu jiné srovnatelné zboží.

 VII. Dodání zboží

1. Způsob dodání zboží určuje kupující v objednávce svým výběrem z možností nabízených prodávajícím. Prodávající zajišťuje následující způsoby dodání zboží: 

Reklamace ze zahraničí a jejich přeprava do ČR se řídí aktuálními ceníky místní pošty, cenu této přepravy bohužel vzhledem k různorodosti destinací cenově ani termínově nemůžeme predikovat.
Firma Merkuria CB s.r.o. nemá možnost zajištění vlastní dopravy ani speciální dopravní smluvní partnery.

Doprava mimo ČR a SK:  prosíme kontaktujte nás předem na tel. čísle 774 118 772 nebo na e-mailu info@bejbycentrum.cz a odpovědný pracovník Vám rád poradí.

2. Způsob dodání zboží, které má být zasláno do zahraničí nebo v případě, že objednaným zbožím je nábytek, je řešen prodávajícím s kupujícím individuálně dle vzdálenosti a velikosti objednávky. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Kupující je povinen při opakovaném doručování zboží zaplatit kupní cenu spolu s náklady na dodání zboží předem bezhotovostně na účet prodávajícího uvedený v čl. IV. těchto smluvních podmínek. V tomto případě prodávající odešle zboží po úplném zaplacení kupní ceny včetně nákladů na dodání. Pokud kupní cena zboží včetně nákladů na dodání zboží nebude zaplacena do 14 dnů od doručení výzvy prodávajícím kupujícímu, má se za to, že prodávající odstoupil od kupní smlouvy.

4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat stav zásilky, zejména počet balíků a neporušenost obalů zboží. V případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci.

VIII. Odstoupení od smlouvy

1. Kupující má právo, pokud je smlouva uzavřena pomocí prostředku komunikace na dálku, v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku od kupní smlouvy bez udání důvodu odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu ve lhůtě 14 dnů odesláno. Kupující může odstoupit vyplněním a odesláním formuláře pro odstoupení, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek nebo písemně na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@bejbycentrum.cz. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit před odesláním zboží prodávajícím nebo před převzetím zboží.

2. V případě odstoupení od smlouvy dle předchozího odstavce je kupující povinen vrátit prodávajícímu zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu, a to i v případě, že zboží nemůže být vráceno obyčejnou pozemní poštou. Kupující je povinen vrátit zboží kompletní včetně veškerého příslušenství a dokladů, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození.

3. V případě odstoupení kupujícím od smlouvy, vrátí prodávající kupujícímu peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Prodávající může vrátit peněžní prostředky jiným způsobem, pokud s tím kupující souhlasí. Pokud kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží nabízený prodávajícím, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu způsobu nabízenému způsobu dodání zboží. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Podmínkou vrácení celé kupní ceny je, že kupující vrátil prodávajícímu zboží se všemi součástmi a příslušenstvím. Pokud kupující nevrátil zboží se všemi součástmi a příslušenstvím, je prodávající oprávněn vrátit kupujícímu kupní cenu sníženou o hodnotu nevrácené součásti nebo příslušenství zboží.

4. Je-li vrácené zboží poškozeno, je snížena jeho hodnota, je nadměrně opotřebeno nebo částečně spotřebováno, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na úhradu škody a tento nárok je oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

7. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu.

IX. Práva a povinnosti z vadného plnění

1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady, zejména, že v době, kdy kupující zboží převzal:

- má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a není-li takové ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
- se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
- zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
- je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
- zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

3. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, to se však netýká:

Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

4. Pokud vada představuje podstatné porušení smlouvy, má kupující právo:

a) na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží,
b) na odstranění vady opravou zboží,
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d) odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva podle následujícího odstavce.

5. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

6. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v odstavci 2. tohoto článku obchodních podmínek, může kupující, který je spotřebitelem požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu - spotřebiteli působilo značné obtíže.

7. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny. Kupující je povinen při uplatnění reklamace dodat prodávajícímu reklamované zboží, včetně příslušenství, které je nezbytně nutné pro posouzení vad zboží. Kupující je při uplatnění reklamace povinen prodávajícímu prokázat, že je oprávněn uplatňovat reklamaci, a to alespoň předložením kopie dokladu o zakoupení zboží (faktury) nebo jiným věrohodným způsobem. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. Reklamační list musí obsahovat jméno kupujícího a jeho adresu, telefonické spojení, datum převzetí zboží kupujícím, označení zboží, reklamované množství, popis vady a návrh na vyřízení reklamace. 

X. Další práva a povinnosti

1. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

2. Vzájemné spory mezi kupujícím a prodávajícím řeší obecné soudy. Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno j) NOZ a § 14 a § 20e zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitelů prodávající sděluje, že spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.

3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

XI. Ochrana osobních údajů

1. Veškeré nakládání s osobními údaji na www.bejbycentrum.cz se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel a ostatními právními předpisy platnými na území ČR.

2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako "osobní údaje").

3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

5. Prodávající je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona. Osoby poskytující informace berou na vědomí, že svůj souhlas mohou kdykoliv písemně odvolat a prodávající údaje odstraní. 

XII. Zpracování osobních údajů

1. Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího pro účely uzavření a správy smlouvy a realizaci dodávky, pro plnění svých právních povinností nebo se souhlasem kupujícího za účelem vylepšování služeb a nabídky prodávajícího, pro marketingové účely vč. zasílání obchodních sdělení a personalizace reklamy, příp. jiným účelem, ke kterému udělil kupující souhlas.

2. Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a souvisejících českých právních předpisů a v souladu se Zásadami pro nakládání s osobními údaji prodávajícího, ve kterých je uvedeno, jakým způsobem prodávající nakládá s osobními údaji kupujícího, jaké informace o kupujícím ukládá, jak dané informace využívá a komu je případně předává. Zásady pro nakládání s osobními údaji taktéž obsahují výčet veškerých práv kupujícího v souvislosti se zpracováním osobních údajů, zejm. pak právo na informace, opravu, vymazání či právo souhlas se zpracováním kdykoli odvolat.

3. V souvislosti se zpracováním osobních údajů prodávající prohlašuje, že (i) zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky stanovenými právními předpisy; (ii) zajistil, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti; (iii) přijal vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil nezbytnou úroveň zabezpečení osobních údajů; a (iv) v případě porušení zabezpečení osobních údajů s rizikem pro práva a svobody fyzických osob informuje dozorový orgán, příp. subjekty údajů.

XIII. Závěrečná ustanovení

1. Registrací kupujícího na webové stránce nebo uzavřením kupní smlouvy kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi bez výhrad souhlasí. Uzavření kupní smlouvy bez souhlasu s obchodními podmínkami prodávajícího není možné.

2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě za účelem jejího úspěšného plnění a není přístupná.

4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

5. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.7.2015 

 

V Českých Budějovicích dne 1.7.2015
Merkuria CB s.r.o.

 
Proč nakupovat u nás?

Více než 100 000 ks zboží skladem na prodejně v Č. Budějovicích a další zboží ve skladu.
Zboží pro vás testujeme a vybíráme pouze to nejlepší. Pomůžeme vám vybrat si správně.
Doprava po ČR zdarma od 1 999 Kč. Zboží odesíláme přes Zásilkovnu, DPD a PPL.
Jsme na sociálních sítích a pravidelně vás informujeme o akcích a slevách, natáčíme videa o produtech.
Registrujte se a získejte slevy ve věrnostním programu. Včetně věrnostní kartičky.
V případě problémů zajišťujeme záruční i pozáruční servis u nás zakoupeného zboží.